۹ پرسش زنان پس از زایمان بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

منع مصرف برخی مواد غذایی برای تازه مادرها

منع مصرف برخی مواد غذایی برای تازه مادرها

   فارسی طب: منع مصرف برخی مواد غذایی برای تازه مادرها

روزهای بعد از زایمان

روزهای بعد از زایمان

روزهای بعد از زایمان رژيم غذائی مادران شيرده بعد از زايمان، نياز به کالری و پروتئين بيشتری داردشش هفته اول بعد از زايمان، دوران نقاهت پس از زايمان (نفاس) ناميده می شود. در اين مدت نيز لازم است مادر در چند نوبت توسط کارکنان بهداشتی مراقبت شود. پدر و مادر نيز ...