چگونه وزن ام را ثابت نگه دارم بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

ثابت نگه داشتن وزن پس از کاهش وزن

ثابت نگه داشتن وزن پس از کاهش وزن

ثابت نگه داشتن وزن پس از کاهش وزن برای ثابت نگهداشتن وزن، خوردن میان وعده فراموش نشود ثابت کردن وزن بعد از کاهش وزن- برای ثابت نگه داشتن وزن تان میان وعده را فراموش نکنید اگر کمتر از کالری ای که می سوزانید مصرف کنید؛ کاهش وزن خواهید داشت. ولی اگر همیشه ...