پیکا حاملگی بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

عوارض پیکا در حاملگی

عوارض پیکا در حاملگی

عوارض پیکا در حاملگی منظور از پيكا خوردن مواد نامناسبي است كه از نظر تغذيه اي كم ارزش ، بي ارزش و يا مضر هستندمنظور از پيكا خوردن مواد نامناسبي است كه از نظر تغذيه اي كم ارزش ، بي ارزش و يا مضر هستند. در دوران بارداري اين مواد نامناسب اغلب ...