والدین در پیشگیری بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

والدین در پیشگیری از اعتیاد نوجوانان به الکل

والدین در پیشگیری از اعتیاد نوجوانان به الکل

والدین در پیشگیری از اعتیاد نوجوانان به الکل رابطه سالم میان والدین و نوجوانان می تواند خطر اعتیاد به الکل را در آنها کاهش دهد پیشگیری از اعتیاد نوجوانان به الکلدر دوران نوجوانی، خطر پذیری افراد بسیار بالاست، به همین دلیل از خطوط قرمز به راحتی عبور می کنند. نوجوانان این کار ...