موبایل در بیمارستان بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

کاهش مضرات امواج موبایل

کاهش مضرات امواج موبایل

کاهش مضرات امواج موبایل   برای کاهش مضرات امواج موبایل مدت زمان مکالمه با تلفن همراه تان را کاهش دهید راههای کاهش مضرات امواج موبایل حتما دلتان نمی خواهد طی صحبت های طولانی با موبایل تحت تاثیر امواج خطرناک این وسیله قرار بگیرید. چون نمی شود استفاده از موبایل را کنار گذاشت، باید بدانید ...