مراقبت های حاملگی بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

ضررهای بارداری بعد از ۳۵ سالگی

ضررهای بارداری بعد از ۳۵ سالگی

ضررهای بارداری بعد از 35 سالگی حدود سن سی و پنج سالگی، شانس باروری با سرعت بیشتری کاهش پیدا می کندبارداری بعد از سن 35 سالگی ممکن است دشوارتر از سنین پایین باشد، اما غیر ممکن نیست. اگر می خواهید بدانید چرا این گونه است و خطرات بارداری در سنین بالا ...