فناوری‌ بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

فناوری‌های درمان بیماریها

فناوری‌های درمان بیماریها

فناوری‌های درمان بیماریها دستگاه پوشیدنی ReliefBand فناوری‌های پوشیدنی که بیماری‌ها را درمان هم می‌کنند در دنیای فناوری‌های پوشیدنی، برخی دستگاه‌ها فراتر از پیگیری تمرینات و خواب کاربر عمل می‌کنند و سازندگان آن مدعی هستند که این دستگاه‌ها می‌توانند به درمان بیماری‌ها و شرایط خاص کمک کنند. دستگاه پوشیدنی ReliefBand دستگاه پوشیدنی دیگر موسوم به ReliefBand ...