عقد بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

بارداری در دوران عقد

بارداری در دوران عقد

بارداری در دوران عقد بارداری در دوران عقد اگرچه از نظر شرع و قانون ایرادی ندارد اما ، مجبورید تبعات زیادی را به جان بخرید حتی تصورش هم برای خیلی از دختران و پسران وحشتناک است. این که در دوران عقد، وقتی کم کم آماده می شوید تا خودتان را پیدا کنید ...