ضد سرطان بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

فرمان های ضد سرطان

فرمان های ضد سرطان

فرمان های ضد سرطان اضافه وزن یکی از مهم ترین عوامل خطر برای سرطان است سرطان یکی از معضلات بزرگ علم طب است که اگرچه علم قرن حاضر همچنان ناتوان از پیشگیری قطعی و درمان قطعی بعضی از انواع آن است، اما تلاش ها ادامه دارد و پزشکان توانسته اند طول عمر ...