شیر گرفتن کودک بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

چگونگی از شیر گرفتن کودک

چگونگی از شیر گرفتن کودک

چگونگی از شیر گرفتن کودک  کودکان نباید به طور کامل از شیر گرفته شوند چرا که نیاز به مکیدن در آنها وجود داردمیتوان گفت بریدن بند ناف و قطع اتصال و ارتباط مستقیم نوزاد با مادر، اولین تجربه از درک فضای ناامن روانی هر نوزادی محسوب میشود تا آنجا که عدهای ...