شپش در سر کودکان بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

وجود شپش در سر کودکان

وجود شپش در سر کودکان

وجود شپش در سر کودکان  شپش موی سر بین بچه های 3 تا 12 ساله رایج استشپش موی سر بین بچه های 3 تا 12 ساله رایج است، بخصوص اینکه در مدرسه یا مهدکودک در تماس با بچه های دیگر هستند و این شپش ها به راحتی بین آنها منتقل می ...