شریک جنسی بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

رابطه جنسی ایمن

رابطه جنسی ایمن

رابطه جنسی ایمن رابطه جنسی ایمن به معنی استفاده منظم و صحیح از کاندوم است رابطه جنسی ایمن، چگونه؟! آموزش رابطه جنسی ایمن از اهمیت بسزایی برخوردار است رفتار و رابطه جنسی ایمن به معنی استفاده منظم، صحیح و مداوم از کاندوم در تمامی ارتباطات جنسی است. اگر کاندوم همیشه و درست استفاده ...