سلامت سالمندان بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

اینگونه پارکینسون را مهار سازید

اینگونه پارکینسون را مهار سازید

فارسی طب:اینگونه پارکینسون را مهار سازید

رازهای شادی و سلامت سالمندان

رازهای شادی و سلامت سالمندان

رازهای شادی و سلامت سالمندان بخش مهمی از رازهای شادی و سلامت سالمندان به تفریح آنها مرتبط است سالمندان وقت آزاد زیادی دارند و اگر بتوانند بخشی از زمان خود را به تفریح اختصاص دهند قطعا سلامت روانی و جسمی شان تضمین خواهد شد. داشتن تغذیه مناسب، سطح بهداشتی - درمانی کافی، داشتن ...