روش های پیشگیری بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

روش های پیشگیری از بارداری

روش های پیشگیری از بارداری

روش های پیشگیری از بارداری اولین و مهمترین روش جلوگیری از بارداری استفاده از قرص های اچ دی  و ال دی استاولین و مهمترین روش جلوگیری از بارداری بعد از انجام نزدیکی مشکوک یا نزدیکی بدون روش ها و وسایل جلوگیری، استفاده از قرص های اچ دی (HD) و ال دی ...