روش درمان آسم بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

نشانه ها و روش درمان آسم

نشانه ها و روش درمان آسم

نشانه ها و روش درمان آسمبيماری آسم بیماری شايعي است آسم (asthma) یک بیماری التهابی مزمن که با حملات انسدادی و برگشت پذیر افزایش تحریک پذیری مجاری تنفسی مشخص می شود. ماست سل ها ائوزینوفیل ها – لنفوسیت های t – و نوترون ها نقش عمده ای در بروز التهاب در ...