رفتار بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

نقش والدین در بدرفتاری کودکان

نقش والدین در بدرفتاری کودکان

نقش والدین در بدرفتاری کودکان رفتار والدین بر یادگیری و رفتارهای کودکان تأثیر جدی می گذاردبسیاری از والدین از بد رفتاری های گاه و بیگاه کودکان خود شکایت دارند اما این نکته را هم فراموش نکنیم که رفتار والدین بر یادگیری و رفتارهای کودکان تأثیر جدی می گذارد.نیازی نیست یک ...