رشد کودک بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

دردهای ناشی از رشد کودک

دردهای ناشی از رشد کودک

دردهای ناشی از رشد کودک دردهای ناشی از رشد به صورت احساس گرفتگی در پاها دیده می شود دردهای ناشی از رشد بیشتر در پاها تظاهر می کنند و اغلب در هنگام عصر یا شب تشدید می شود. این دردها کودکان سه تا 12 سال را بیشتر متاثر می کند. دردهای هنگام ...