دوران سالمندی بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

وسواس ها در دوران سالمندی

وسواس ها در دوران سالمندی

وسواس ها در دوران سالمندی جنس وسواس در سالمندی با بقیه سنین تفاوت دارد شروع وسواس در سالمندی بسیار نادر است اما آنچه اهمیت دارد، این است که جنس وسواس در سالمندی با بقیه سنین تفاوت دارد چون در سالمندی به دلیل تحلیل عضلات و کم شدن توان خود فرد تبعات ...