درمان بیماری زیکا بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

زیکا چیست

زیکا چیست

زیکا چیست و چرا اینقدر جدی است  اصلیترین راه انتقال ویروس زیکا نیش پشه است یک ویروس نسبتاً جدید که پشه ناقل آن است، موجب نگرانی در سرتاسر جهان شده است. علت این نگرانی‌ها، تاثیر مخرب آن بر سیستم اعصاب جنین و شیوع سریع این ویروس است.در زیر پنج نکتۀ مهم که ...