درمان آب مرواريد بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

بیماری آب مروارید

بیماری آب مروارید

بیماری آب مرواريد آب مرواريد عبارت است از كدر شدن عدسي چشم كه بصورت طبيعي شفاف است. مانند پنجره اي كه بخار آب آنرا تار كرده باشد، آب مرواريد نيز باعث تاري ديده ميشود. عقايد غلطي درباره آب مرواريد وجود دارد، اما بايد گفت كه آب مرواريد:پرده اي بروي چشم نيست بر ...