خیانت بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

اثرات خیانت زناشویی بر فرزندان

اثرات خیانت زناشویی بر فرزندان

اثرات خیانت زناشویی بر فرزندان روابط فرازناشویی علاوه برتاثیر بر روان مرد و زن ،برای فرزندان هم پیامدهای جبران ناپذیری دارد روابط فرازناشویی علاوه براینکه روی روان مرد و زن تاثیر می گذارد برای فرزندانی که در این محیط پرورش پیدا می کنند هم پیامد های جبران ناپذیری د ارد که این ...