خنده چیست بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

فواید خنده چیست

فواید خنده چیست

فواید خنده چیست خنده، یک انفجار سیستم لذت در مغز است‎  خنده تنها شادی با خود به همراه نمی‌آورد، بلکه سلامتی هم جزوی از ارمغان‌های آن است. چگونگی به وجود آمدن خنده خنده، یک انفجار سیستم لذت در مغز است . خندیدن، یک پدیده پیچیده است که از سه لایه عصب شناختی، زبان شناختی ...