خطرناک استفراغ بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

زمان خطرناک استفراغ

زمان خطرناک استفراغ

زمان خطرناک استفراغ یکی از عوارض استفراغ های مکرر از دست دادن آب بدن می باشد بر‌اساس تعاریف علمی، استفراغ خروج با فشار محتویات درون معده از راه دهان و گاهی از راه بینی به بیرون است که این می‌تواند غذای خورده شده یا سایر مواد داخل دستگاه گوارش مثل زردآب ...