خانواده سالم بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

ویژگی‌های یک خانواده سالم و ناسالم

ویژگی‌های یک خانواده سالم و ناسالم

ویژگی‌های یک خانواده سالم و ناسالم خانواده سالم به همه اعضای خود اجازه می‌دهد نیازشان را برآورده کنند خانواده‌های مسأله‌دار مسائل خود را انکار می‌کنند و به همین دلیل مسائل آنها هرگز حل نمی‌شود. ویژگی‌های خانواده سالم: 1. بهره‌مندبودن از ٥ آزادی.  این ٥ آزادی عبارتند از: الف: آزادی دیدن، شنیدن و تصورکردن آنچه ...