خال بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

رابطه خال مودار و سرطان

رابطه خال مودار و سرطان

  فارسی طب: رابطه خال مودار و سرطان

آیا خال را باید جراحی کرد

آیا خال را باید جراحی کرد

آیا خال را باید جراحی کرد تماس با نور آفتاب در ایجاد این نوع خال‌ها نقش اساسی دارد از آن خال هندوی معروف یار حافظ که شاعران زیادی را به خود مشغول داشته، زمان زیادی می‌گذرد. حالاشاعران شیرین گفتار شوخ طبعی هم پیدا شده‌اند که سفارش می‌کنند «خال یار» را به تیغ ...