حاملگی مولار بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

حاملگی مولار یا پوچ

حاملگی مولار یا پوچ

حاملگی مولار یا پوچ در باداری مولار تخم بارورشده یا هرگز به جنین تبدیل نمی شود یا به شکل غیر طبیعی رشد می کندبچه خوره در زنان باردار حاملگی مولار یا پوچ که در میان عوام به بچه خوره نیز معروف است، زمانی رخ می دهد که در تخم بارور شده، به ...