تنها گذاشتن کودکان در خانه بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

تنها گذاشتن کودکان در خانه از چه سنی

تنها گذاشتن کودکان در خانه از چه سنی

تنها گذاشتن کودکان در خانه از چه سنی زمانی که کودک از عهده خودش بر می آید و خطری او را تهدید نمی کند میتوان او را تنها گذاشت در دنیای امروز بسیاری از زنان نیز همپای مردان مجبورند کار کنند و در این بین خیلی از کودکان مجبورند بعد از زمان ...