تمرینات ایزومتریک چیست بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

تقویت عضلات بدن با تمرین ایزومتریک

تقویت عضلات بدن با تمرین ایزومتریک

تقویت عضلات بدن با تمرین ایزومتریک در تمرینات ایزومتریک عضلاتتان قوی می شوند، اما حرکتی نمی کنند تمرینات ورزشی ایزومتریک 1- زانو را روی تخت فشار دھيد. کلاھک  زانو را تا جايی که می توانيد  سفت کنيد. ۵ ثانيه اين حالت را حفظ کنيد و مجددا  تکرار کنيد. تمرینات ایزومتریک ویژه زانو 2- بايستيد.  زانوھا ...