تفاوت بارداری اول بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

تفاوت بارداری اول و دوم

تفاوت بارداری اول و دوم

تفاوت بارداری اول و دوم  در بارداری دوم به احتمال قوی حرکات جنین را خیلی زود احساس می کنید بارداری دوم چه تفاوتهایی با بارداری اول دارد؟ از انجایی که هیچ دو بارداری دقیقا مثل هم نمی شوند، پس نمی توان تعیین کرد این بارداری په تفاوتها و شباهت هایی با بارداری دیگر ...