ترشحات واژن بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

ترشحات واژن در زنان

ترشحات واژن در زنان

ترشحات واژن در زناناگر ترشحات واژن چسبناک بود احتمالا به معنی این است که در حال تخمک گذاری هستید ترشحات واژن در زنان  آیا ترشحات واژن طبیعی است؟  ترشحات واژن بسیاری از روزها، دغدغه شما نیست و این چیز خوبی است و درنهایت، این مسئله ای نیست که دوست داشته باشید به آن ...