بازی با خاک بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

گِل بازی و سلامت کودک

گِل بازی و سلامت کودک

گِل بازی و سلامت کودککودکانی که در مزارع بزرگ شده بودند، میزان آسم و آلرژی کمتری دارند بر اساس مطالعات جدید پژوھشگران، بازی کردن کودکان در گل آنھا را سالم نگه میدارد.در مطالعه جدید، کودکانی که نخستین سال‌های زندگی‌شان در معرض باکتری‌های خانگی و حتی باکتری‌های جوندگان قرار گرفته بودند، کمتر ...