اولین ملاقات بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

عادت های اشتباه در اولین ملاقات

عادت های اشتباه در اولین ملاقات

عادت های اشتباه در اولین ملاقات اولین قرار ملاقات می تواند تعیین کننده ترین جلسه باشد شما وارد رستورانی لوکس می شوید و منتظر می مانید تا میز خود را رزرو کنید اما میزبان توجهی به شما نمی کند و همانطور که پشت اش به شما است، با موبایل خود بازی می ...