انواع فشارسنج بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

انواع فشارسنج های و راهنمای خرید

انواع فشارسنج های و راهنمای خرید

انواع فشارسنج های و راهنمای خرید کاف دستگاه فشار سنج: در هنگام خرید به اندازه کاف فشار سنج توجه داشته باشد. اندازه کاف نادرست باعث نشان دادن فشار نادرست توسط دستگاه می شود. اینکه فشار سنج مچی است یا بازویی، در انتخاب اندازه کاف تاثیر دارد. بعضی از کاف های فشار سنج ...