افسردگی بر روند پیری بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

پیری زودرس پوست و مقابله با آن

پیری زودرس پوست و مقابله با آن

 فارسی طب: پیری زودرس پوست و مقابله با آن

تاثیر افسردگی بر روند پیری

تاثیر افسردگی بر روند پیری

تاثیر افسردگی بر روند پیری بروز پیری زودرس یکی از مهم‌ترین عوارض جانبی افسردگی به شمار می‌آید هلندی‌ها در مطالعه خود به وضوح نشانه‌های پیری سلولی را در اندازه تلومرها مشاهده کردند و دریافتند که افسردگی روند کوچک‌شدن و از بین رفتن تلومرها و در نتیجه پیری زودرس را سرعت می‌بخشد. تاثیر افسردگی ...