اعتیاد چیست بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

اعتیاد چیست انواع اعتیاد

اعتیاد چیست انواع اعتیاد

اعتیاد چیست انواع اعتیادما معتادان به علت ناآگاهی از شرایط و وضعیت خود وانکار و خودفریبی درباره مشکلی که با آن دست به گیریبانیم یا داغی که به عنوان “معتاد” بر پیشانی ما خورده است، کسانی هستیم که در سکوت رنج می بریم و کسی از رنج ما آگاه نیست. ...