ادرار بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

مشکل احساس دفع ادرار

مشکل احساس دفع ادرار

مشکل احساس دفع ادرار- چه وقت به پزشک مراجعه کنیم؟ - با وجود احساس شدید نیاز به ادرار کردن، مقدار کمی ادرار دفع می‌شود. - تکّرر ادرار، سوزش ادرار، درد، یا ناراحتی همراه با احساس دفع ادرار است.- احساس دفع ادرار نشانهٔ چیست؟ اجبار به دفع ادرار مانند خواب‌آلودگی یا گرسنگی است. ولی ...