آیا بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

آیا خال را باید جراحی کرد

آیا خال را باید جراحی کرد

آیا خال را باید جراحی کرد تماس با نور آفتاب در ایجاد این نوع خال‌ها نقش اساسی دارد از آن خال هندوی معروف یار حافظ که شاعران زیادی را به خود مشغول داشته، زمان زیادی می‌گذرد. حالاشاعران شیرین گفتار شوخ طبعی هم پیدا شده‌اند که سفارش می‌کنند «خال یار» را به تیغ ...