داروها در دوران بارداری/ بررسی تاثیر ومصرف برخی داروها

همانطــور که میدانیم، تمــام داروها در دوران بارداری مورد مصرف قــرار میگیرند، میتوانند به نوعی روی جنین تاثیر گذاشــته و در برخی موارد منجر به وقوع اختلالات هنگام تولد بگردند. این عارضه تقریبا در ۳-۲ %نوزادان مشاهد شده است. حتی در پیگیری های طوالنی مدت، ممکن است شاهد رایز این رقم به حدود ۵ %هم باشیم.

بیشترین تاثیر مواد تراتوژن در دوران ارگانوژنز یعنی ۸-۳ هفته پس از لقاح یا ۱۰-۵ هفته بعد از LMP می باشد.

 

 

عوارض داروها در دوران بارداری

 

بررسی تاثیربرخی از داروها در دوران بارداری :

 

پنی سیلین ها:

  • کلیه ی ترکیبات پنی ســیلین و سفالوســپورین در دوران بارداری Safe می باشند. می توانیم بدون هیچگونه نگرانی اقدام به تجویز داروهای فوقالذکر در دوران بارداری نماییم. درمان انتخابی ســیفلیس در دوران بارداری هم دارویی با نام پنی سیلین می باشد.

کلیندامایسین:

  •  یکی از بهتریــن انتخاب های ما در دوران بارداری، برای درمــان واژینوز باکتریال دارویی با نام کلیندامایسین می باشــد.

مترونیدازول:

  •  در سه ماهه ی اول بارداری، بهتر اســت از این دارو استفاده نشود. البته تراتوژن بودن این دارو در ســه ماههئی اول بارداری هنوز اثبات نشده است.

آمینوگلیکوزیدها:

  •  داروهای آمینوگلیکوزید مهارکنندهی ســنتز پروتئین بوده.. مصرف ایــن داروها در دوران بارداری اصلا به صلاح نمی باشد. در صورت تجویز این داروها در بیماران خود ممکن اســت شاهد وقوع عوارضی همچون اتوتوکسیسیته و از دست رفتن قدرت شنوایی جنین باشیم،

اریترومایسین:

  • تجویز داروهای ماکرولید همچون اریترومایســین و آزیترومایســین در دوران بارداری و شــیردهی کامال Safe بوده. بدون هیچ نگرانی میتوانیم داروهای فوق الذکر را استفاده نماییم.

تتراسایکلین ها:

  • استفاده از داروهای گروه تتراســایکلین مثل Doxycyclin در دوران بارداری اصلا به صلاح نمی باشــد. مگــر این که فواید تجویز این داروها از مضرات آن بیشتر باشد.

نیتروفورانتوئین:

تجویز نیتروفورانتوئین در دو مقطع زمانی مجاز نمی باشد:

بیماران مبتلا به  G6PD. چرا که تجویز نیتروفورانتوئین در این افراد، ممکن است با آنمی همولیتیک همراهی داشته باشد.
در هنگام ترم به علت پایین بودن سطح گلوتاتیون احیاء شده در RBCهای نوزاد و وقوع احتمالی پدیده ی لیز.

.. دربارۀ فارسی طب ..

دغدغه سلامت،طول عمر،تغذیه،زیبایی و... در دنیای امروز نقشی مهم در زندگی افراد به خصوص ایرانیان دارد. گروه فارسی طب با تکیه بر دانش روز سعی در آگاه سازی و ارائه روشهای به روز در ارتقاء سطح سلامت هموطنان خواهد داشت تا بتواند سهم کوچکی در تحقق زندگی بهتر و سالمتر در زندگی مردمان این سرزمین داشته باشد.

©فارسی طب / بازنشر مطالب تنها با کسب اجازه کتبی و پرداخت هزینه بابت هر مطلب و همچنین ذکر منبع و لینک مستقیم به همان مطلب مجاز است

مشاوره حقوقی