آی یو دی/ همه‌چیز درمورد استفاده از آی یو دی

آی یو دی شــایعترین روش قابــل برگشــت ضدبــارداری در تمــام جهــان میباشــد و دارای ۲ نــوع عمــده میباشــد:

۱ .IUD های مسی: شایعترین IUD مورد استفاده میباشد و حداقل برای ۱۰ سال کارایی دارند.
۲ .IUD هـای پروژسـترونی: حداقـل بـرای ۵ سـال کارایـی دارنـد.

 

همه چیز درباره آی یو دی

 

بررسی مکانیسم عملکرد آی یو دی :

۱ .تحریک پاسخ التهابی در محیط اندومتر ← جلوگیری از ایجاد لقاح
۲ .وجود خاصیت اسپرم کشی به خصوص در IUD های مسی
۳ .تغلیظ موکوس سرویکس و آتروفی اندومتر، در IUD های پروژسترونی

فواید IUD:

 • این روش، یک روش کاملآ رایج، طولانی اثر و قابل برگشت میباشد.

در بعضـی از بیمـاران، نگرانی هایـی نیـز در مـورد مصـرف IUD وجـود دارد کـه در ذیـل بـه آنهـا اشـاره می کنیــم:

 • خطر بروز PID
 • دفع IUD و در نتیجه ، بروز بارداری های ناخواسته
 • بروز حوادث غیر قابل منتظره در حین کارگذاری IUD ،نظیر پرفوریشن رحمی
 • بروز حاملگی های خارج رحمی

 

در چه مواردی نباید از آی یو دی استفاده کرد :

 • شک به بارداری
 •  AUB تشخیص داده نشده
 • سابقه ی سرطان هایی  از قبیل: سرطان سرویکس، تخمدان واندومتر و سرطان سینه
 • عفونت ها شامل: وجود PID در سه ماهه ی اخیر، سل لگنی ، بعد از سقط عفونی و یا سپسیس نفاسی
 • سابقه ی ایدز، لوسمی و….. که شانس بروز عوارض و عفونت را در هر بیماری افزایش میدهند.
 • آنومالی های رحم ، وجود فیبروم یا میوم در درون رحم

 

زمان مناسب برای کارگذاری آی یو دی :

 • بهترین زمان کارگذاری IUD  حین خونریزی قاعدگی می باشد .چرا که سرویکس نرمتر می باشد .
 • بلافاصله بعد از سقط ۳ ماهه ی اول، میتوان اقدام به کارگذاری IUD نمود. اما بعـد از سـقط ۳ ماهـه ی دوم بهتـر اسـت، حداقـل بـه بیمـار ۴ هفتـه فرصـت داده شـود تـا رحـم و سـرویکس بـه انـدازه ی قبلـی خــود برگردند.
 • بعد از انجام زایمان، هم بهتر است این فرصت ۴ هفته ای، به بیمار داده شود.

 

نکته :

بــه طــور کلــی، در حضــور IUD ،شــانس بــروز حاملگــی بســیار کاهــش پیــدا می کند. امـا اگـر کسـی در حضـور IUD بـاردار شـود، شـانس خارج رحمی بودنش  بسـیار بیشـتر از افـراد نرمــال جامعــه خواهــد بــود.

 

 

مشاوره حقوقی

ارسال شده در ۸ تیر ۱۳۹۷ توسط نرجس ردایی با موضوع زنان و زایمان , مسائل جنسی , مشاوره خانواده |

.. دربارۀ فارسی طب ..

دغدغه سلامت،طول عمر،تغذیه،زیبایی و... در دنیای امروز نقشی مهم در زندگی افراد به خصوص ایرانیان دارد. گروه فارسی طب با تکیه بر دانش روز سعی در آگاه سازی و ارائه روشهای به روز در ارتقاء سطح سلامت هموطنان خواهد داشت تا بتواند سهم کوچکی در تحقق زندگی بهتر و سالمتر در زندگی مردمان این سرزمین داشته باشد.

©فارسی طب / بازنشر مطالب تنها با کسب اجازه کتبی و پرداخت هزینه بابت هر مطلب و همچنین ذکر منبع و لینک مستقیم به همان مطلب مجاز است

مشاوره حقوقی